Zamieszczone poniżej wzory formularzy zostały opracowane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 – mają one  jedynie charakter informacyjny i pomocniczy, ułatwiający złożenie właściwych dokumentów.

Zestaw nr 1 - Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych
Zestaw nr 2 - Zawiadomienie o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania
Zestaw nr 3 - Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
Zestaw nr 4 - Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót
Zestaw nr 5 - Zawiadomienie o zakończeniu robót (art. 59 ust. 4a Pb)
Zestaw nr 6 - Inne formularze