KOMUNIKAT
W związku z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 Listopada 2019 r. W sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Na podstawie 2a ust 1 rozporządzania Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) .

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego informuje że: 27 Grudnia 2019 r. został ustalony dniem wolnym od pracy.

Zamiennym dniem pracy wyznaczony został: 14 Grudnia 2019 r. (Sobota) obsługa interesantów 9:00-15:00


KOMUNIKAT

Informujemy, iż na podstawie zarządzenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 2 maja 2019r. będzie dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej.

W zamian dniem pracy dla administracji rządowej będzie sobota 11 maja br. urząd będzie czynny w godzinach 9:00-15:00.


KOMUNIKAT


do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Przypominam, że w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych,
które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie
dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego użytkowania
swoich obiektów zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz.U. z 2018 roku, poz. 1202 z późn. zm.).

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku
przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy budynku.

Jednocześnie należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych
z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie, zarówno dla samego budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Informuje także, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego
oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone
jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane).
W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z ww. przepisów.


KOMUNIKAT

Do właścicieli  i  zarządców budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg przypomina, że zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 1208 z późn. zm.) do dnia 30 listopada 2018 r. obiekty takie należy poddać okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: : – elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, – instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, – instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Kontrole powinny przeprowadzać osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia lub kwalifikacje.

Jednocześnie informuje się, że właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw, są zobowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego usunąć stwierdzone uszkodzenia lub braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym lub zatrucie gazem. W takim przypadku przeprowadzający kontrolę ma obowiązek niezwłocznego przesłania kopii protokołu z kontroli do właściwego organu nadzoru budowlanego.


Informujemy, iż na podstawie zarządzenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 4 maja 2018r. będzie dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej.

W zamian dniem pracy dla administracji rządowej będzie sobota 19 maja br.