Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim jest mgr inż. Jarosław Roszczypała.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim (PINB) jest aparatem pomocniczym Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Obszarem działania organu są gminy:

Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98.

Tryb działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim regulują następujące akty prawne:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2096 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),

Ustawa z dnia  17.06.1966 r.  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.).